Vad är ASL?

Anders Helgotsson, Hovgårdsskolan och Ulrika Kjellberg, Furulundsskolan skriver om ”Vad är ASL?”

ASL har många olika inriktningar på vad, hur och varför, men här kommer vårt sätt att tolka vad ASL är enligt bl.a. Trageton och Lövgren:

  • ASL är en förkortning på ”Att skriva sig till läsning via datorn eller surfplattan som skrivverktyg”.
  • ASL är en skriv- och lässtrategi vars upphovsman är den norska forskaren Arne Trageton.
  • ASL:s svenska förespråkare är framförallt Erica Lövgren (Piteå) och Mona Wiklander(Sandviken).
  • Arne Trageton utgår från att skrivning är lättare än läsning. Detta menade forskare redan innan datorn kom till skolan, då pennan var enda skrivredskapet. För de flesta barn passar det bättre att lära känna skriftspråket genom att börja skriva på datorn eller surfplattan.

ASL2

 • ASL använder sig av datorn eller surfplattan som skrivredskap eftersom Trageton menar att det är ett enklare skrivredskap för yngre barn som inte är motoriskt mogna med att forma bokstäver med penna.
 • Trageton menar att arbetet med datorer och surfplattor ska börja redan i förskoleklass som en lek med bokstäver. Därifrån går man vidare efterhand som man erövrar bokstavsspråket att gå från slumpmässiga rader av bokstäver, så kallade bokstavsräckor(Spökskriver) till ”riktiga” texter enligt Trageton.
 • Penna används i olika sammanhang som bild och matematik, men formell skrivträning med penna ska enligt Trageton vänta till åk 2 då barnet kan alla bokstäver och kan koppla bokstavsljudet till bokstaven.
 • Arbete ger många fördelar som t.ex. mer likartade förutsättningar, tidig textbearbetning, skrivlust, skaparglädje, tydlig stil, lustfullt m.m. oberoende på elevernas motoriska färdigheter.
 • Den omfattande tid man tidigare ägnade åt formellt bokstavsformande med penna ägnas istället åt språkutvecklande aktiviteter och finmotoriska övningar (se exempel i Erica Lövgren bok ”Att skriva sig till läsning” se litteraturlistan längre ner.)
 • Traditionell läsinlärning där barnet utan förförståelse ljudar sig fram till betydelsen av en text, är en långsam och mödosam process som belastar arbetsminnet och kan få barn att tappa lusten och självkänslan för läsande. Viktigt att behålla lusten och glädjen.

ASL5

 • ASL utgår från barnens lust till berättande. Genom att utgå från barnens egna erfarenheter och kunskaper har barnen en förförståelse till det de ska skriva och fogar utifrån det samman bokstavsljuden till en text.
 • ASL är ett arbetssätt som gör eleverna till kunskapsproducenter eftersom de formulerar egna tankar och meningar i sitt skrivande. Man vill att eleverna ska gå från konsumenter och till producenter.
 • Texter skrivna på dator eller surfplattan skrivs ut på papper, illustreras och bearbetas på olika sätt t.ex. rita/måla, fotografera, läggs ut på bloggar…
 • Med datorn eller surfplattan som skrivredskap ger ASL varje barn möjlighet att lyckas med sitt skrivande som t.ex. tydlig stil, alla kan läsa min text, synliggör elevernas utveckling, skrivlust…
 • ASL utgår från varje elev och bygger på en dialog och kommunikation mellan elever, pedagoger och andra vuxna. Trageton skriver ” Parskrivning stimulerar dialog och muntlig kompetens. Barnen lär sig läsa genom sin egen skrivning”.
 • Lärarens roll är att stimulera barnen till kommunikation, reflektion, egen bearbetning, kompisbearbetning och läsande genom positiv återkoppling, ett formativt förhållningssätt. Trageton skriver ”Lärarrollen går från ren undervisning till att stimulera bearbetning och lärande”.
 • Lärarens roll är att stödja, uppmuntra och modella eleverna i kommunikationen och utveckla dialogen och förhållningssättet i lärprocessen.
 • ASL innebär ett lärande i socialt samspel. Grundsynen bygger på Vygotskijs sociokulturella perspektiv på lärandet. Vi människor utvecklas bäst när vi får samspela med varandra i god lärmiljö.
 • ASL är en naturlig ingång för barnen att tidigt bekanta sig med texter(skriftspråket) och olika texttyper. Eleverna får direkt från början av skriv- och läsundervisningen sätta in lärandet av bokstäver (hur ser det ut, låter och heter) i ett meningsfullt sammanhang i skrivandet av texter.

ASL3

 • Tangentbordets versaler och de gemena bokstäverna som kommer upp på skärmen utgör både en visuell och auditiv koppling. Eleverna får omedelbar respons/feedback på om de skrivit rätt bokstav eller stavat korrekt genom användning av talsyntesprogram.
 • Kombination av dator/surfplatta och talsyntes (skolstil) samt ljudande tangentbord(skolstil) ger barneteleven snabb formativ återkoppling och på det skrivna.ASL bygger också på att alla texter ha ”riktiga mottagare” av texterna. Inte bara pedagogen, utan kamrater, föräldrar och andra vuxna utanför klassrummet. ”Eleven skriver inte bara för sig själv och för pedagogen”.(Chomsky 1982) Skriver att skrivning är lättare än läsning för 75 % och att det är lättare att läsa om det skrivna är tydligt.Pedagog Halmstad har hämtat inspiration från asl-tips.blogspot.se som är en ASL-blogg på pedagog Malmö, samt från litteratur av Arne Trageton, Erica Lövgren och Mona Wiklander.

böcker

Här under kan du se en litteraturlista samt andra litterära och bloggtips kopplat till ASL och digitala verktyg:

ASL – litteratur

 • ”Att skriva sig till läsning” – IKT i förskoleklass och klass – Arne Trageton.
 • ”Med datorn som skrivverktyg – språk, motorik och bokstavsformer” – Erica Lövgren
 • ”Med datorn som skrivverktyg – Vad? Hur? Varför?- Erica Lövgren & Ann-Christin Forsberg.
 • ”Att skriva till läsning” – Erfarenheter och analyser av det digitaliserade klassrummet – Eva Hultin & Mona Wiklander.
 • ”Att skriva sig till läsning” – Handbok för åk 1-3 – Liselotte Sjödin & Mona Wiklander.
 • ”Att skriva sig till läsning” – Bokstavsschema – Christer Friman.
 • ”Arbeta formativt med digitala verktyg” – Patricia Diaz

Bloggar:

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s