Specialundervisning i idrott och hälsa, spu-idrott, är ett komplement till den ordinarie undervisningen i Idrott och Hälsa och erbjuds elever i behov av särskilt stöd. 

Undervisningen sker i smågrupper, enskilt eller som extra hjälp på klassens ordinarie idrottslektion. I uppdraget ingår även att ge råd och tips till personal och vårdnadshavare samt att göra motoriska bedömningar. 

Spu-idrottslärarna tillhör Lärandeenheten på​ Resurscentrum Kärnhuset.


Ulla Thorstensson (har gått i pension), Peter Pettersson, Sara Hagestam


Följande kan vi hjälpa till med kring elever som har svårigheter att uppnå målen för ämnet Idrott och Hälsa ute på skolorna: 

 • Konsultation
 • Handledning  
 • Observationer  
 • Fortbilda idrottslärarna 
 • Göra motoriska bedömningar 
 • Erbjuda anpassad undervisning till de elever med motoriska svårigheter som trots skolans egna anpassningar inte når målen i IH 
 • Erbjuda anpassad simundervisning 
 • Att inspirera elever med funktionsvariationer till att göra positiva och hälsomedvetna val  
 • Vara ett stöd för skolornas elevhälsoteam 

Vad gör vi inte: 

 • Vi ansvarar inte för klassundervisning i idrott och hälsa 
 • Vi har inget mentorskap 
 • Specialundervisning i IH ersätter inte ordinarie IH-undervisning utan är ett komplement till denna 
 • Specialidrottsundervisning i IH är inte obligatoriskt, utan ett erbjudande till vårdnadshavare om extra anpassning för att eleven skall ges möjlighet att uppnå kunskapsmålen 

Hur får man hjälp?​

 1. Rektor skickar in en ansökan (finns på intranätet)
 2. En av spu-idrottslärarna tar kontakt med ansvarig pedagog
 3. Tid bokas för aktuell förfrågan (motorisk bedömning, konsultation, anpassad undervisning)
 4. Beslut om åtgärd