Nedan hittar du ett flertal av de bedömningsstöd och kartläggningsmaterial som Skolverket tillhandahåller. Ytterligare bedömningsstöd och kartläggningsmaterial finns att hitta på Skolverkets bedömningsportal.Kartläggning i förskoleklass

Hitta språket och Hitta matematiken är stöd för att kartlägga elevers kunskaper i matematiskt tänkande och språklig medvetenhet i förskoleklass. Materialen är obligatoriska att använda från den 1 juli 2019.


Nationellt bedömningsstöd i läs– och skrivutveckling i årskurs 1–3

Bedömningsstödet i läs– och skrivutveckling ska underlätta din uppföljning av elevers kunskaper i årskurs 1–3.

Till bedömningsstödet finns även ett lokalt utarbetat stödmaterial.


Tillfälliga riktlinjer för genomförande av bedömningsstöd i åk 1 och 2 under vårterminen 2021.


Nationellt bedömningsstöd i taluppfattning i årskurs 1–3

Bedömningsstödet i taluppfattning ska underlätta din uppföljning av elevers kunskaper i årskurs 1–3.

Till bedömningsstödet finns även ett lokalt utarbetat stödmaterial.


Tillfälliga riktlinjer för genomförande av bedömningsstöd i åk 1 och 2 under vårterminen 2021.


Nya språket lyfter – bedömningsstöd i årskurs 1–6

Nya Språket lyfter! är ett redskap för lärare och elever som tydliggör progressionen i elevernas språkutveckling med särskild tonvikt på läsutveckling. Bedömningsstödet utgör en länk i kedjan av styrdokument med kursplaner och kommentarmaterial samt nationella prov i årskurs 3, 6 och 9 och bedömningsstödet Språket på väg för årskurs 7–9, allt med fokus på elevernas språkutveckling.


Språket på väg – bedömningsstöd i årskurs 7–9

Språket på väg riktar sig till dig som undervisar i svenska eller svenska som andraspråk i årskurs 7–9 och vill kartlägga dina elevers språkutveckling. En del av materialet vänder sig direkt till eleverna.

Materialet består av två delar, ett lärarhäfte och matriser för bedömning.


Bygga svenska – material för bedömning av nyanlända elevers språkutveckling

Bygga svenska är ett bedömningsmaterial som hjälper lärare i grundskolan och gymnasieskolan att följa nyanlända elevers språkutveckling. BUF:s utvecklare med inriktning SvA har även gjort två instruktionsfilmer för Bygga svenska i Unikum; observationspunkter och sammanställning.


Gilla Läsa Skriva

Gilla Läsa Skriva är ett bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk för lärare i årskurs 1-6 i grundsärskolan.