Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att genomföra en bred översyn av de två svenskämnena i syfte att stärka utbildningen i och om det svenska språket.  

Det har i flera rapporter visat sig att svenskundervisningen som den ser ut idag inte fungerar tillräckligt bra. Det råder en otydlighet vilka elever som ska läsa vilket ämne, bristen på utbildade lärare i svenska som andraspråk är ett stort problem samt att dagens kursplaner i svenska som andraspråk inte är utformat för att undervisa nybörjare i det svenska språket.  

Enligt förslaget som Skolverket arbetat på är målsättningen att svenska och svenska som andraspråk på sikt ska bli ett gemensamt ämne där elever som har svenska som modersmål kommer att undervisas tillsammans med elever som är förhållandevis nya i språket. För de elever som är helt nya i språket är förslaget att det utformas ett ”nybörjarsvenskämne”.  

Diskussionen kring de två svenskämnena har mött en del kritik i media och från olika forskare. Förslaget från Skolverket ska lämnas till regeringen i vår och vi väntar med spänning på ett beslut.  

Här kan du läsa mer om regeringsuppdraget:  

Skolverket ser över svenskämnena i alla skolformer – Skolverket 

Mvh Emma Brusewitz och Amanda Kipriyanova, utvecklare med inriktning SvA

Written by 

Kommentera