Barn som läser
Barn som läser

Vill du fylla på dina kunskaper om tidig läs- och skrivinlärning? Under hösten 2023 kommer vi att erbjuda en fortbildning vid fem tillfällen. 

Denna fortbildning vänder sig särskilt till dig som undervisar i åk F-3, men även andra är välkomna att anmäla sig. Fortbildningen kommer att bestå av teori och praktik samt ge många tillfällen till diskussioner och utbyte av erfarenheter. Du anmäler dig till fortbildningens alla fem tillfällen. Obs, begränsat antal platser (30 platser).

Datum: 6 september, 18 september, 5 oktober, 16 oktober och 26 oktober

Tid: 14:00-16:30

Plats: Hörsalen, Resurscentrum Kärnhuset

Kurslitteratur: Lära barn att läsa (LegiLexi). Finns som gratis pdf, men kan även köpas in via Läromedia

Anmälan: Du anmäler dig via intranätet

Innehåll i kursen

  1. Fonologisk och fonemisk medvetenhet (6/9): Vi går igenom den typiska språkutvecklingen, vikten av en god fonologisk och fonemisk medvetenhet samt funktionell bokstavskunskap som ligger till grund för en god läs- och skrivutveckling. Vi går igenom material och ger förslag på konkreta övningar som stimulerar den fonemiska medvetenheten.
  2. Tidig läs- och skrivutveckling (18/9): Vid detta tillfälle går vi igenom den typiska läs- och skrivutvecklingen samt tittar på olika undervisningsmaterial som vilar på ljudningsmetoden, ”phonics”.
  3. Kartläggning och bedömning (5/10): Det finns olika sätt att bedöma läs- och skrivförmågan hos elever. Vad är av vikt att undersöka? Vi går igenom och tittar på kvantitativa test- och screeningmaterial, kvalitativa metoder, testmetodik samt hur resultaten kan analyseras.
  4. Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi samt lässvårigheter vid svenska som andraspråk (16/10):
    Alla elever lär sig inte läsa utan svårigheter. Vi går igenom olika orsaker till lässvårigheter och i synnerhet lässvårigheter vid dyslexi och svenska som andraspråk. Vilka olika åtgärder kan sättas in vid läs- och skrivsvårigheter?
  5. Assisterande teknik (26/10): Det finns många olika digitala verktyg som kan kompensera för läs- och skrivsvårigheter. Vad behöver man tänka på vid användandet av assisterande teknik? Vi går igenom och testar på flera av våra kommunlicenser.

Välkomna!

Nils Johannesson (logoped) och Johanna Kristensson (logoped och språk-, läs- och skrivutvecklare), Resurscentrum Kärnhuset

Written by 

Kommentera