Innehåll


Barn- och ungdomsförvaltningens målbilder

Halmstads kommun har en vision som, liksom kommunens stadsvapen, består av tre hjärtan. De är Hemstaden, Kunskapsstaden och Upplevelsestaden. I barn- och ungdomsförvaltningen definierar vi Kunskapsstaden genom följande målbilder.


Resultatrapport 2021-2022

Resultatrapport (lägesbedömningen) ska ge en samlad bedömning av måluppfyllelsen i förskola och skola på huvudmannanivå. I lägesbedömningen följer barn- och ungdomsförvaltningen upp och analyserar orsaker till måluppfyllelsen kopplat till de nationella målen på huvudmannanivå.


Verksamhetsplan för barn- och ungdomsnämnden 2023

Barn- och ungdomsnämndens verksamhetsplan beskriver nämndens ambitioner och mål för sin verksamhet under året. Planen utgår i från kommunfullmäktiges beslut om verksamhetens inriktning och de ekonomiska ramarna, det så kallade planeringsdirektiv med budget.


Utvecklingsplan 2022

Barn- och ungdomsförvaltningens utvecklingsplan 2022 är en bärande del av det åtgärdande systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå. Utvecklingsplanen är ett levande och föränderligt dokument. Insatser i utvecklingsplanen har valts ut och prioriterats utifrån barn- och ungdomsförvaltningens lägesbedömning och barn- och ungdomsnämndens verksamhetsplan.


BUN:s mål

Barn- och ungdomsnämndens mål 2020-2022.