Av Catarina Carlsson, verksamhetschef, KomTek


Intervju med Christina Nilsson med kollegor på Slottsjordsskolan som har använt sig av KomTek Away under en längre period.

Hur kom ni i kontakt med KomTek från början?

  • Vi har under en längre tid på Slottjordsskolan jobbat med formativ bedömning och språkutvecklande arbetssätt. Vårt nästa steg blev att utveckla vår undervisning så att den blir elevaktiv, undersökande och språkutvecklande. Vi bestämde oss för att starta med No-ämnena och teknik och sökte på nätet efter kontaktpersoner för NTA och kom då i kontakt med Catharina Carlsson på KomTek.

Vad var det som gjorde att ni valde just KomTek Away som läromedel och stöd i er teknikundervisning?

Christina Nilsson
  • Vi beskrev det utvecklingsområde som vi ville påbörja och fick stort stöd av KomTek som ville vara med och hjälpa oss att utveckla teknikundervisningen så att den blir elevaktiv, undersökande och språkutvecklande. Vi ville också få hjälp att få en röd tråd i teknikundervisningen från f-klass upp till åk 3. KomTek servade med tekniklådor från f-klass till åk 3 och lärarna på Slottsjordsskolan har gjort pedagogiska planeringar och lektionsplaneringar där de vävt in kooperativa strategier och språkutvecklande aktiviteter i de tekniklådor som KomTek levererat. Lärarna på Slottjordsskolan har också lagt ner tid på att checka av innehållet i tekniklådorna mot kursplanerna i teknik för att se att vi får med allt centralt innehåll och att eleverna ges möjlighet att utveckla alla förmågorna i teknik samt att sätta upp mål för godtagbara samt mer än godtagbara kunskaper och hur vi ska göra bedömningen.

Hur skulle ni vilja beskriva er kultur, ert arbetssätt och era metoder på skolan när det gäller teknikundervisningen?

  • Vi har under flera år jobbat med kollegialt utvecklingsarbete där vi dragit nytta av varandras olika kompetenser. Det finns en önskan hos lärarna att tillsammans utveckla och förbättra undervisningen och att underlätta arbetet genom att det finns material och färdiga planeringar att använda eller att utgå ifrån. Eftersom vi är en skola där många barn har fler än ett språk är det extra viktigt för oss att få med språkutvecklande aktiviteter i alla ämnen. I lektionsplaneringarna har vi försökt att få in flera kooperativa strategier där eleverna samarbetar och tränar språket samtidigt som de lär sig om teknik. Lärarna har delat upp sig i grupper och gjort planeringar som sedan har redovisats och granskats. Dessa planeringar har sedan delats via Teams där lärarna sedan kan välja mellan olika färdiga planeringar eller hämta inspiration. Alla underlag till språkutvecklande aktiviteter finns också där så att det ska vara lätt och enkelt att skriva ut. Genom det utvecklingsarbete som vi bedrivit i samarbete med KomTek har vi fått en likvärdighet i undervisningen och bedömningen på Slottsjordsskolan från f-klass till åk 3.

Såg ni några särskilda utmaningar som kunde försvåra er teknikundervisning?

  • Tidigare var bristen på material och lärarnas olika ut kompetens i teknikämnet en utmaning. Det vi ser efter vårt utvecklingsarbete är att detta har försvunnit men däremot är det utmaning att göra bedömningar i mer än godtagbara kunskaper i teknik. Detta beror dels på att målen i teknik finns i åk 6, dels på att vi tror på ett kooperativt arbetssätt där man jobbar och lär av och med varandra och då kan det vara svårt att vid ett bedömningstillfälle se vad varje enskild elev kan på egen hand.

Hur såg kompetensen inom teknik ut från början hos er lärare och hur upplever ni att ni har utvecklats under arbetet med teknikämnet?

  • Tidigare såg det väldigt olika ut i de olika klasserna på skolan och lärarna upplevde att det saknades material för att kunna jobba undersökande och elevaktivt. Några lärare hade tagit del av det kursutbud som KomTek erbjudit genom åren medan några var helt nya och inte hade så mycket erfarenhet av att jobba med teknikämnet. Det fanns heller inte någon röd tråd i undervisningen i teknik från f-klass till år 3. Vidare kände de flesta lärare sig osäkra på att bedöma eleverna i godtagbara och mer än godtagbara kunskaper i de olika årskurserna. Detta är särskilt svårt i ett ämne som har mål först i åk 6.
  • Efter vi genomfört utvecklingsarbetet känner sig majoriteten av lärarna mycket säkrare när det gäller att undervisa och att göra bedömningar av elevernas kunskaper i teknik. Samtliga upplever att vi genom det arbete som vi lagt ner på att göra elevaktiva, undersökande och språkutvecklande lektioner har höjt kvaliteten på undervisningen. Det känns också bra att vi har fått en likvärdighet på skolan och en röd tråd från f-klass till åk 3. Vi är alla väldigt glada för samarbetet med KomTek och tycker att det är toppen att man kan beställa en låda med allt material som man behöver till teknikundervisningen.

Hur upplever ni att eleverna har utvecklats och tagit till sig teknikämnet? Något särskilt ni vill lyfta fram?

  • Vi har bara fått positiva elevreaktioner. Barnen tycker att det är roligt och spännande att jobba med teknik. Vi har märkt att de blivit bättre på att samarbeta, lösa problem och att de använder ämnesspråk när de pratar med varandra och när de redovisar det som de har gjort.

Vilka olika förmågor hos eleverna har ni kunnat träna genom KomTek Away?

Vi ser att eleverna ges möjlighet att träna samtliga förmågor i teknikämnet men också flera förmågor i andra ämnen som svenska, no och matematik.


Hur ser ni på framtiden? Vad blir nästa steg?

  • Vi kommer att fortsätta att utveckla undervisningen i resterande No-ämnen och hoppas på ett fortsatt samarbete med KomTek när det gäller att utveckla en ”Rymden-låda”.

Kommentera