Av Catarina Carlsson, verksamhetschef, KomTek

KomTek har sedan många år ett samarbete med högskolan i Halmstad. Jag har intervjuat Per Högström, universitetslektor Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle, om vårt samarbete när det gäller lärarstudenterna. 


Hur ser samarbetet ut mellan högskolan och KomTek när det gäller lärarstudenterna?

Vi har utbildningsprogram för förskollärare, grundlärare F-3 och grundlärare 4-6 som under sin utbildning har kurser med inriktning mot naturvetenskap och teknik. I dessa kurser har vi valt att aktivt samarbeta med KomTek. Det medför att vi i utbildningarna kan erbjuda lärarstudenterna utvecklade möjligheter att lära sig hur de skulle kunna arbeta med teknik på sina respektive nivåer. Samarbetet har pågått i många år, vilket visar det värde vi sätter på den kompetens och de resurser som finns. KomTeks egna lokaler som erbjuder något annat än vad vi själva kan är uppskattade av studenterna, liksom de uppdrag som bearbetas där. Ytterligare en värdefull aspekt av samarbetet är att KomTek kan ge studenter en nära inblick i det arbete med teknik som sker ute i verksamheterna. De erfarenheter studenter tar med sig från de specifika kurserna bidrar även till att studenter själva kan söka upp KomTek i andra sammanhang under sin utbildning.

Vad ser du som framgångsfaktorer i samarbetet?

Enligt mig är det viktigaste bidraget att vi har ömsesidigt intresse av att ha en kontinuerlig dialog. Våra respektive verksamheter har förutsättningar och behov som förändras. Med en etablerad dialog kan vi justera samverkan så att det ger oss båda bäst förutsättningar att lyckas. Det handlar om att vi därmed kan tydliggöra förväntningar och anpassa efter resurser och möjligheter, vilket ha visat sig fungera väl i exemplet med restriktioner till följd av Covid-19. En annan faktor som varit främjande är att vi förstår varandras verksamheter och litar på varandra. Jag kan vara förvissad om att studenter som är i direkt kontakt med KomTek under sina kurser får den hjälp de behöver. Detta pekar i sin tur på att det bemötande studenterna får är uppskattat av såväl studenter som oss på lärarutbildningen.


Lärarstudenterna lånar även material på KomTek ibland till sin VFU – skulle man kunna utveckla detta ytterligare?

Ja, det finns alltid utvecklingsmöjligheter. Då våra studenter är kopplade till övningsförskolor och övningsskolor för VFU och VI-dagar kan ett förberedande arbete ske med dessa. Detta kan ske på initiativ från KomTek, från studenter, från övningsförskolor/övningsskolor eller från HH. Då behov identifieras och sammanfaller kan det ofta bli väldigt fruktbara samarbeten.


Kommunen är en stor arbetsgivare där många av lärarstudenterna kommer att ha sin anställning när de är klara med sin utbildning. Här blir KomTek en viktig aktör som kan stödja dem i sin yrkesutövning. Tror du att lärarstudenterna redan idag ser detta som en möjlighet framöver?

 Ja, genom att utbildningarna som vi bedriver är kopplade till KomTek finns det en begynnande kunskap om möjligheter och resurser. Dessutom har ett första möte med personalen på KomTek också gett en bild av vilka studenterna kan söka kontakt med i sina blivande yrken.


Något övrigt som du skulle vilja ta upp gällande samarbetet med KomTek?

 Vi uppskattar möjligheter att komma med idéer om olika sorters samverkan. Något som vi börjat med nyligen handlar om att involvera fler forskare och lärarutbildare. Detta kan ge ny kunskap som båda våra verksamheter kan ha nytta av framöver. Vi ser samarbetet med KomTek som en viktig brygga till skolverksamheter och därmed ger det oss konkreta underlag till hur vi själva kan utveckla vår utbildning.

Det är en stor utmaning för lärarutbildningen att hålla ihop teoretiska och praktiska moment när det gäller programmering specifikt och digital kompetens i allmänhet. Det är rent praktiskt generellt svårt för lärarutbildningar att knyta ihop erfarenheter som görs på VFU med teoretiska moment. Vi ser en potential att utveckla mer sådant i samarbete med KomTek.

Kommentera