Innehåll


Bedömningsstödet och stödmaterial åk 1-3

Bedömningsstödet i läs– och skrivutveckling och taluppfattning ska underlätta din uppföljning av elevers kunskaper i årskurs 1–3. Som lärare kan du med hjälp av bedömningsstöden tidigt identifiera elever som riskerar att få eller som redan har läs- och skrivsvårigheter eller svårigheter med taluppfattning. Du kan även se när en elev kommit längre i sin kunskapsutveckling och behöver ytterligare stimulans.


Diskriminering och kränkande behandling i förskola och skola

Varje år ska alla förskolor och skolor upprätta en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Ett aktivt likabehandlingsarbete och levande värdegrundsarbete skapar en trygg förskola och skola för alla barn. Genom att dokumentera detta arbete i en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling ska vi säkerställa att inget barn och ingen elev riskerar att bli utsatt för någon form av kränkning.

Se mall och ytterligare anvisningar på intranätet.


Riktlinjer för mottagning av nyanlända barn och elever

Alla förskolor och grundskolor följer gemensamma riktlinjer i sitt mottagande av nyanlända barn och elever.

I riktlinjerna för mottagande av nyanlända barn och elever finns hänvisningar till styrdokument och länkar till stödmaterial och blanketter.


Rutin för arbete med barns och elevers språk-, läs- och skrivutveckling

En väl fungerande språk-, läs- och skrivförmåga är en förutsättning för att alla barn och elever ska ha en möjlighet att nå den kunskap, trygghet och framtidstro de har rätt till. Därför har Halmstads kommun strategier och stödmaterial för barns och elevers språk-, läs- och skrivutveckling i förskola och grundskola.

Vi arbetar för att medvetandegöra vilken betydelse det förebyggande arbetet och de tidiga insatsernas har för barns och elevers språk-, läs- och skrivutveckling. Vi arbetar också för att tidigt upptäcka och sätta in åtgärder för barn och elever som behöver stöd i sin språk-, läs- och skrivutveckling.


Rutin för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Ibland kan barn och elever behöva extra anpassningar eller särskilt stöd. Det ingår i skolans uppdrag att anpassa undervisningen efter varje elevs individuella behov. I Halmstads kommun finns rutiner för detta inom både förskola, grundskola och gymnasieskola.

Länk till Skolverkets allmänna råd om Arbete med extra anpassningar,
särskilt stöd och åtgärdsprogram.


Rutin för inkludering av barn eller elev med hörselnedsättning

Alla barn och elever med hörselnedsättning ska kunna delta likvärdigt i aktiviteter och tillgodogöra sig undervisningen för att uppnå kunskapskraven och målen för förskolan och grundskolan.

Det måste göras många anpassningar så att alla lärmiljöer blir tillgängliga och att barnet eller eleven med hörselnedsättningar kan inkluderas i alla verksamheter. Förskolan och skolan har ett kompensatoriskt uppdrag och måste underlätta för eleven med hörselnedsättning så att svårigheterna undanröjs så långt det är möjligt.

För att underlätta för barn och elever med hörselnedsättning ska rutinen för inkludering avbarn/elev med hörselnedsättning följas under hela förskole- och skoltiden.


Rutin för pedagogisk utvecklingstid i förskolan

Pedagogisk utvecklingstid är den tid som ger kvalitet i undervisningen och i arbetet med barnen på förskolan. Förskolans planeringsdagar är huvudsakligen en del av den pedagogiska utvecklingstiden.


Stödmaterial för svenska som andraspråk

Stödmaterial i svenska som andraspråk är ett stöd för organisering, genomförande och utvärdering av svenska som andraspråk. Stödmaterialet ska skapa en övergripande förståelse för hur skolorna kan arbeta med och organisera ämnet svenska som andraspråk så att eleverna får en så likvärdig undervisning som möjligt.


Stödmaterial tidiga insatser för förskolor

I stödmaterialet tidiga insatser för förskolor kan du läsa mer om förslag på arbetsgång och få vägledning kring rutiner och arbetssätt för att erbjuda alla barn rätt stöd.


BUF:s Strategiplan för Skolbibliotek

I strategiplanen kan du läsa om vilka mål Skolbiblioteksverksamheten har och dess uppdrag.


Handlingsplan HBTQ 2019-2022

I handlingsplanen går att läsa hur skolbiblioteken arbetar för att alla människor har lika värde och ska få ”samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter och hur detta ska genomsyra skolbiblioteksverksamheten.