Innehåll


Bedömningsstödet och stödmaterial åk F-3

Bedömningsstödet i läs– och skrivutveckling och taluppfattning ska underlätta din uppföljning av elevers kunskaper i årskurs F–3. Som lärare kan du med hjälp av bedömningsstöden tidigt identifiera elever som riskerar att få eller som redan har läs- och skrivsvårigheter eller svårigheter med taluppfattning. Du kan även se när en elev kommit längre i sin kunskapsutveckling och behöver ytterligare stimulans.


BUF:s ställningstagande kring tillgängliga lärmiljöer

Barn- och ungdomsförvaltningens ställningstagande för en tillgänglig lärmiljö är en riktning för förskolors och skolors systematiska arbete med att aktivt arbeta med att identifiera och undanröja hinder. Detta genom att åtgärda, utveckla och förbättra lärmiljön, så att varje barn och elev kan utvecklas så långt som möjligt, utifrån målen för utbildningen, på sin förskola/skola.

Se gärna BUF:s film där personal från våra kärnverksamheter ger exempel på hur de arbetar med att öka tillgängligheten i utbildningen och lärmiljön. Medverkar gör även chef för kvalitetsavdelningen, förvaltningschef samt avdelningschef för FoU.


Central barn- och elevhälsoplan

Barn- och elevhälsoplanen syftar till att ge struktur & riktlinjer för barn-och elevhälsoarbetet, samt information om vilket stöd som den centrala barn- och elevhälsan erbjuder till förskolor och skolor i Halmstads kommun. 

Stöd ges primärt som hjälp till självhjälp för rektorer och personal på organisations-, grupp- och individnivå (riktat till enskilda elever)

Du som rektor, huvudman och/eller ett lokalt barn/elevhälsoteam kan ansöka om stöd från den centrala barn- och elevhälsan via Halmstads kommuns intranät, se länk: Ansökan om stöd från Kärnhuset – Halmstads kommuns intranät


Inspirationsmaterial – stöd i det främjande arbetet med normer och värden

Detta är ett samlat inspirationsmaterial som riktar sig till pedagoger och annan personal inom förskola och skola.

Materialet har ett huvudsakligt främjande fokus och kan användas som ett uppslagsverk utifrån pågående arbete, nuläge och behov och syftar till att inspirera och underlätta för verksamma att komma i gång eller utveckla sitt nuvarande värdegrundsarbete. 


Nya förskolor – Ett stödmaterial för att snabbt säkra god kvalitet

Denna rutin ska användas vid start av nya förskolor, i tillämpliga delar ska den användas då förskolor byggs ut. Rutinen anger hur förvaltningen arbetar vid nyetableringar, dels ger goda råd utifrån de erfarenheter som samlats efter att flera förskolor öppnats. Både temporära och permanenta. 


Rutin för nyanlända barn och elevers mottagande och skolgång

Halmstads kommuns förskolor och grundskolor följer nedanstående rutin i sitt mottagande av nyanlända barn och elever. Rutinen grundar sig på Skollagen och Allmänna råd om utbildning för nyanlända elever som är myndighetens rekommendation till hur huvudmän, skolor och förskolor ska tillämpa det regelverk som finns.

I rutinen presenteras hänvisningar till styrdokument då sådana finns samt länkar till stödmaterial och blanketter. Syftet med gemensamma rutiner är att
säkerställa ett rättssäkert och likvärdigt mottagande av nyanlända barn och elever i samtliga av Halmstads kommuns skolformer.


Rutin för arbete med barns och elevers språk-, läs- och skrivutveckling

En väl fungerande språk-, läs- och skrivförmåga är en förutsättning för att alla barn och elever ska ha en möjlighet att nå den kunskap, trygghet och framtidstro de har rätt till. Därför har Halmstads kommun strategier och stödmaterial för barns och elevers språk-, läs- och skrivutveckling i förskola och grundskola.

Vi arbetar för att medvetandegöra vilken betydelse det förebyggande arbetet och de tidiga insatsernas har för barns och elevers språk-, läs- och skrivutveckling. Vi arbetar också för att tidigt upptäcka och sätta in åtgärder för barn och elever som behöver stöd i sin språk-, läs- och skrivutveckling.


Rutin för arbetet mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Varje år ska alla förskolor och skolor upprätta en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Ett aktivt likabehandlingsarbete och levande värdegrundsarbete skapar en trygg förskola och skola för alla barn. Genom att dokumentera detta arbete i en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling ska vi säkerställa att inget barn och ingen elev riskerar att bli utsatt för någon form av kränkning.

Se mall och ytterligare anvisningar på intranätet.


Rutin för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Ibland kan elever behöva extra anpassningar eller särskilt stöd. Det ingår i skolans uppdrag att anpassa undervisningen efter varje elevs individuella behov. I Halmstads kommun finns rutiner för det här inom både förskola, grundskola, gymnasieskola och grundsärskola.

Förskolans stödmaterial och utbildningsmaterial hittar du under ”Tidiga insatser” längre ner på sidan.

Länk till Skolverkets allmänna råd om Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram.


Rutin för elevers skhttps://intranet.halmstad.se/download/18.298725201797e655ad8a1442/1673967470937/BUF-rutin-skolplikt-och-elevers-franvaro.pdfolplikt och frånvaro

I Rutin för elevers skolplikt och frånvaro kan du läsa om när skolplikten inträder och upphör, vem som ansvarar för skolplikten, hur barn- och ungdomsförvaltningen arbetar med skolpliktsbevakning, giltig/ogiltig frånvaro, befrielse från vissa ämnen och vilka frånvaroanledningar som finns.

I det andra dokumentet – Samlat material för arbete med skolnärvaro/frånvaro – hittar du tips på litteratur, rapporter, kartläggningsmetoder, digitala föreläsningar etc. 


Rutin för grundsärskola i Halmstads kommun

Utbildningen i grundsärskolan ska anpassas efter varje elevs förutsättningar och består av nio årskurser. I grundsärskolan kan man läsa enligt ämnen eller ämnesområden utifrån individuell förmåga.

Barn med förmodad intellektuell funktionsnedsättning kan vara berättigad att börja i grundsärskolan. En utredning krävs för att säkerställa att eleven har rätt till det. Läs mer i rutinen för mottagande i grundsärskola.


Rutin för inkludering av barn eller elev med hörselnedsättning

Alla barn och elever med hörselnedsättning ska kunna delta likvärdigt i aktiviteter och tillgodogöra sig undervisningen för att uppnå kunskapskraven och målen för förskolan och grundskolan.

Det måste göras många anpassningar så att alla lärmiljöer blir tillgängliga och att barnet eller eleven med hörselnedsättningar kan inkluderas i alla verksamheter. Förskolan och skolan har ett kompensatoriskt uppdrag och måste underlätta för eleven med hörselnedsättning så att svårigheterna undanröjs så långt det är möjligt.

För att underlätta för barn och elever med hörselnedsättning ska rutinen för inkludering av barn/elev med hörselnedsättning följas under hela förskole- och skoltiden.


Rutin för pedagogisk utvecklingstid i förskolan

Pedagogisk utvecklingstid är den tid som ger kvalitet i undervisningen och i arbetet med barnen på förskolan. Förskolans planeringsdagar är huvudsakligen en del av den pedagogiska utvecklingstiden.


Rutin för systematiskt kvalitetsarbete

Den här rutinen beskriver det systematiska kvalitetsarbetet inom barn- och ungdomsförvaltningen i Halmstads kommun. Utgångspunkten för kvalitetsarbetet är att det ska leda till förbättringar och större nytta för barn, elever och den personal som arbetar i verksamheten


Rutin för överlämning från grundskolan till gymnasieskolan 

För att en elev som slutar grundskolan och grundsärskolan ska få en bra start i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan direkt på höstterminen, är det viktigt med överlämning av sådana uppgifter som underlättar elevens övergång och gynnar elevens lärande och utveckling. På så sätt kan gymnasieskolan planera för att anpassa undervisningen och organisationen utifrån elevens behov, utan att kontinuiteten i stödet avbryts i övergången mellan skolformerna. Rutinen ska användas av BUF:s samtliga grundskolor samt UAF:s gymnasieskolor.


Målbilder och skattningsunderlag för förskolan

Målbilder och skattningsunderlag för arbete med barns språk-, läs- och skriv- samt matematikutveckling är utarbetade av barn- och ungdomsförvaltningen. De ger exempel på hur läroplanens mål och riktlinjer kan omsättas i praktiken utifrån Lpfö 18.

De tre underlagen kan tillsammans ses som ett stöd för planering, genomförande och uppföljning av undervisningen.

Målbilder och skattningsunderlag
Begreppslista matematiska målbilder

Stödmaterial för svenska som andraspråk

Stödmaterial i svenska som andraspråk är ett stöd för organisering, genomförande och utvärdering av svenska som andraspråk. Stödmaterialet ska skapa en övergripande förståelse för hur skolorna kan arbeta med och organisera ämnet svenska som andraspråk så att eleverna får en så likvärdig undervisning som möjligt.


Stöd- och utbildningsmaterial tidiga insatser för förskolor

I stödmaterialet tidiga insatser för förskolor kan du läsa mer om förslag på arbetsgång och få vägledning kring rutiner och arbetssätt för att erbjuda alla barn rätt stöd.Främja hög närvaro i förskolan

Förskolan är till för barnets skull. Förskolan behöver samtala med föräldrar som inte, eller oregelbundet lämnar sitt barn. Stödmaterialet är framtaget efter att rektorer efterfrågat dialogfrågor för att skapa samsyn kring rutiner på förskolan för att främja hög närvaro i förskolan.


BUF:s Strategiplan för Skolbibliotek

I strategiplanen kan du läsa om vilka mål Skolbiblioteksverksamheten har och dess uppdrag.


Handlingsplan HBTQ 2019-2022

I handlingsplanen går att läsa hur skolbiblioteken arbetar för att alla människor har lika värde och ska få ”samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter och hur detta ska genomsyra skolbiblioteksverksamheten.


Rutin för dokumentation i förskolan

Rutinen beskriver varje barns rätt utifrån vilken dokumentation, analog som digital, som ska finnas på förskolan utifrån tillgänglighet, delaktighet och inflytande. Den är beslutad av barn- och ungdomsförvaltningen 2019.