Till vänster skolgård med hopphage och träd med höstlöv, till höger en man med blå skjorta.

Den särskilda insatsen kring att utveckla undervisning och organisation av svenska som andraspråk har pågått sedan 2018.  Imorgon tisdag startar implementeringen.
­— Samtliga rektorer kommer få delta i totalt fem seminarietillfällen under läsåret. Förhoppningen är att det ska leda till fler medvetna val, vilket i sin tur kommer ge den enskilde eleven det den har rätt till, säger Kärnhusets enhetschef för modersmål och migration, Christer Jönsson Essunger.

Insatsen består blandat annat av ett reviderat stödmaterial med förslag på organisationsmodeller, information om urval och bedömningsstöd. Arbetet har letts av en styrgrupp, skötts av en arbetsgrupp och materialet har man testat på en referensgrupp bestående av rektorer från skolor med olika elevunderlag.
— Vart och ett av de fem rektorstillfällena kommer ha ett tema. Vi börjar med bakgrund och urval och går vidare med undervisning och organisation. Det kommer bli diskussionsfrågor och även en exitfråga om hur de har upplevt det. Sista tillfället blir i maj, berättar Christer Jönsson Essunger.

Insatsen ”Utvecklad undervisning svenska som andraspråk” har funnits med i utvecklingsplanen de senaste fyra åren. En lägesbedömning visade då på låga resultat inom ämnet, vilket politikerna i barn- och ungdomsnämnden uppmärksammade och bad om åtgärd mot.­
— Nästa läsår bör vi se fler medvetna val på våra skolor och en ökad andel behörig personal.

Här hittar du materialet

Du hittar stödmaterialet på intranätet under ämnet “Hjälp och stöd” och därefter under “Arbetsrutiner/Arbeta i förskola och skola/Undervisning/Språkundervisning”.

Kom ihåg att välja Barn- och ungdomsförvaltningen när du inte använder en direktlänk.

Written by 

Kommentera