Innehåll


Läroplan för förskolan

Läroplanen gäller från 1 juli 2019 och består av två delar:
1. Förskolans värdegrund och uppdrag
2. Mål och riktlinjer

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (rev 2018)

Läroplanens fem delar är:
1. Skolans värdegrund och uppdrag
2. Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen
3. Förskoleklassen
4. Fritidshemmet
5. Kursplaner som kompletteras med kunskapskrav

Läroplan för grundsärskolan (rev 2018)

Läroplanen för grundsärskolan innehåller tre delar:
1. Skolans värdegrund och uppdrag
2. Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen
3. Kursplaner som kompletteras med kunskapskrav.

Skollag (2010:800)

Denna lag innehåller bestämmelser om skolväsendet. Utbildning inom skolväsendet anordnas av det allmänna och av enskilda enligt 2 kap. 2-6 §§.

Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet

I oktober 2017 antog regeringen en nationell strategi för digitalisering av skolväsendet. Regeringen vill att det svenska skolväsendet ska vara ledande i att använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt för att uppnå en hög digital kompetens samt för att främja kunskapsutvecklingen och likvärdigheten.

Barnkonventionen

FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den också kallas, innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Barnkonventionen är lag sedan 1 januari 2020.

Ladda ner barnkonventionen som affisch.