Av Azra Vodenicarevic, utvecklare med inriktning elevhälsa, Resurscentrum Kärnhuset

I skrivande stund har Halland fått skärpta råd på grund av covid-19. Detta medför att barnrättsveckan anpassas och praktiskt material kommer att tillgängliggöras digitalt för verksam personal inom förskola och skola. Längre ner i bloggen presenteras en ny modul som handlar om barnrätt i praktiken och kan användas i det kollegiala och praktiska barnrättsarbetet.  

Vårt gemensamma barnrättsarbete fortsätter

Sedan barnkonventionen blivit lag i januari 2020 har våra förskolor och skolor, i och med pandemin, haft ett minst sagt annorlunda år. Ett år som krävt anpassningar, eftertänksamhet i vardagsarbetet, men också med inslag av viss oro, rädsla och osäkerhet.

Mycket är annorlunda nu, men barnens behov att få sina rättigheter tillgodosedda är detsamma som innan, om inte mer märkbara utifrån den rådande situationen. Barns och ungas ojämlika levnadsvillkor blir många gånger desto mer påtagliga i tider som dessa. Pedagoger kämpar i vardagen för att möta, uppmärksamma och på olika sätt stödja barn och elever. Ett samhällsviktigt uppdrag som innebär att främja barns rätt till lärande och utveckling varje dag, hela tiden.

Barnens tid är NU!! Det är hur vi agerar NU, i det dagliga barnrättsarbetet som kan avgöra barnens framtid.

Hur arbetar du för att stödja barn i lärandet om sina och andras rättigheter?

Barnet som rättighetsbärare!

Att barnkonventionen blivit lag, innebär stärkt ställning för barnets rättigheter i lagstiftningen och barnet som rättighetsbärare. I vardagspraktiken innebär det att vi arbetar utifrån ett barnrättsbaserat synsätt med att stödja barnens egna styrkor och egna resurser.

Barnets rättigheter är detsamma som mänskliga rättigheter. Det är inget vi kan förhandla bort. Det rättigheter som barn har enligt barnkonventionen är en del av de mänskliga rättigheter som under lång tid har fastställts i olika internationella överenskommelser.

Barnkonventionen syftar till att ge barn oavsett bakgrund rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals. Barnets bästa ska alltid sättas i första rummet, vid alla beslut som rör barnet ska barnets åsikter ska få komma fram och respekteras.

De fyra artiklarna (grundprinciperna art 2, 3, 6 & 12) i barnkonventionen är vägledande för hur helheten ska tolkas och är viktig utgångspunkter i olika lärandesituationer.

Vad betyder ordet barn för dig? Vad innebär begreppet barnets bästa i praktiken?

Centrala perspektiv

De tre centrala perspektiven är också betydelsefulla i planering och genomförande av undervisningen . Dessa bör ses i relation till varandra och är tillsammans viktiga för att kunna arbeta för en barnrättsbaserad förskola och skola.

Barnperspektiv: Begreppet barnperspektiv kan beskrivas som att vuxna ser barnen, strävar efter att förstå dem. Att arbeta med barnperspektiv är att hela tiden försöka se till barnets intressen och behov i allt man gör. Det innebär i praktiken att vi vuxna med våra kunskaper och erfarenheter försöker göra det som är bra för barn i alla situationer.


Hur återspeglas barnperspektivet vid planering och genomförande av undervisningen?

Barnets perspektiv: Barnets perspektiv brukar beskrivas som barnets egen röst, det vill säga barnets egna berättelser och upplevelser. Det innebär att vuxna inkluderar barnets delaktighet och inflytande i olika lärandesituationer. Vi kan inte se och förstå barnets perspektiv utan att fråga barnet först.

Hur inkluderas barnets tankar i undervisningen?

Barnrättsperspektiv: Med barnrättsbaserat synsätt menas att varje barn ses som bärare av rättigheter och att sådant synsätt kräver att varje barn erkänns, respekteras och skyddas som rättighetsbärare. I praktiken innebär det att vi ser varje barns rättigheter, personlighet och unika behov och intressen. Vi utgår från de mänskliga rättigheterna som barn har och beslutar, planerar det dagliga arbetet utifrån rättigheterna (Artikel 2, 3, 6, 12, 4, 42).


Hur möter du varje enskilt barn utifrån hens behov och intressen?

Arbeta praktiskt med barnkonventionen

För vidare fördjupning och inspiration om barnrätt ta gärna del av vår nya modul; Barnrätt i praktiken som kan användas både i kollegialt lärande, men även praktiskt tillsammans med barn och elever. Modulen innehåller:

  • Kortare sammanfattning om barnrätt
  • Reflektionsfrågor
  • Tips på praktiskt material som stöd i det fortsatta barnrättsarbetet

Nedan hittar du modulen i text-och powerpoint form, dessa fungerar som ett komplement till varandra som stöd i det kollegiala arbetet. När du klickar på länkarna laddas dokumenten ner på din dator.


Kommentera