Möjlighet för skolor att delta i forskningsprojekt

Samverkan och innovation kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med och utan funktionsnedsättningar i skolan
Forskningen påvisar att barn och ungdomar med funktionsnedsättningar har ett sämre hälsotillstånd än andra barn utan funktionsnedsättningar i Sverige. Kunskapen om hanteringen av dessa frågor är begränsad. Projektet vill bidra till att öka tillgängligheten och delaktigheten inom området idrott och hälsa för barn med och utan funktionsnedsättningar i skolan genom en samverkan med olika samhällsaktörer.

Projektet pågår under läsåret 2021/2022 och riktar sig till elever i årskurserna 4, 6 och 7.

Är du intresserad av att lyssna till din skolas möjligheterna att delta i detta forskningsprojekt återfinns länk till mötet samt mer information här


Förskolan som arena för barns språkutveckling 

På Forsknings- och utvecklingsavdelningen i Barn- och Ungdomsförvaltningen i Halmstad kommun pågår sedan 2018 ett forskningsprojekt som handlar om språkmiljöer och barns möjlighet att utveckla ett rikt språk i förskolan, med särskilt fokus på flerspråkiga barn.

Läs mer om forskningsprojektet här


Utomhuspedagogik i NO-ämnen

Med start hösten 2020 genomför FoU-avdelningen i samverkan med en skola i Halmstads kommun forskningsprojektet ”Utomhuspedagogik i No ämnena: Deltagarbaserad praktiknära forskning”

Läs mer om forskningsprojektet här


FDLIS

Samarbetet FDLIS – Framtidens digitala lärande i skolan – har fokus på lärandeprocesser med digitala resurser för att förbättra barns och elevers måluppfyllelse. Syftet med samarbetsprojektet är att bidra till utveckling och forskning i regionen.

Läs mer om FDLIS här


Professionsutvecklings- och resultatförbättringsprojekt inom matematik

Barn- och ungdomsförvaltningen planerar att genomföra ett professionsutvecklings- och resultatförbättringsprojekt under läsåret 20/21 med syftet att öka elevernas måluppfyllelse i matematik genom att låta lärare växa i sin profession och ge dem de bästa förutsättningarna att utveckla sin undervisning.

Läs mer om projektet här


ULF – utveckling, lärande, forskning

ULF – utveckling, lärande, forskning – handlar om att starta och genomföra forskningsprojekt i nära samarbete med skolan. Forskare tillsammans med förskollärare, lärare eller annan skolpersonal ska bedriva forskningsprojekt tillsammans.

Läs mer här