Möjlighet för skolor att delta i forskningsprojekt

Samverkan och innovation kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med och utan funktionsnedsättningar i skolan
Forskningen påvisar att barn och ungdomar med funktionsnedsättningar har ett sämre hälsotillstånd än andra barn utan funktionsnedsättningar i Sverige. Kunskapen om hanteringen av dessa frågor är begränsad. Projektet vill bidra till att öka tillgängligheten och delaktigheten inom området idrott och hälsa för barn med och utan funktionsnedsättningar i skolan genom en samverkan med olika samhällsaktörer.

Projektet pågår under läsåret 2021/2022 och riktar sig till elever i årskurserna 4, 6 och 7.

Är du intresserad av att lyssna till din skolas möjligheterna att delta i detta forskningsprojekt återfinns länk till mötet samt mer information här


Förskolan som arena för barns språkutveckling 

På Forsknings- och utvecklingsavdelningen i Barn- och Ungdomsförvaltningen i Halmstad kommun pågår sedan 2018 ett forskningsprojekt som handlar om språkmiljöer och barns möjlighet att utveckla ett rikt språk i förskolan, med särskilt fokus på flerspråkiga barn.

Läs mer om forskningsprojektet här


Utomhuspedagogik i NO-ämnen

Med start hösten 2020 genomför FoU-avdelningen i samverkan med en skola i Halmstads kommun forskningsprojektet ”Utomhuspedagogik i No ämnena: Deltagarbaserad praktiknära forskning”

Läs mer om forskningsprojektet här


FDLIS

Samarbetet FDLIS – Framtidens digitala lärande i skolan – har fokus på lärandeprocesser med digitala resurser för att förbättra barns och elevers måluppfyllelse. Syftet med samarbetsprojektet är att bidra till utveckling och forskning i regionen.

Läs mer om FDLIS här


Professionsutvecklings- och resultatförbättringsprojekt inom matematik

Barn- och ungdomsförvaltningen planerar att genomföra ett professionsutvecklings- och resultatförbättringsprojekt under läsåret 20/21 med syftet att öka elevernas måluppfyllelse i matematik genom att låta lärare växa i sin profession och ge dem de bästa förutsättningarna att utveckla sin undervisning.

Läs mer om projektet här


ULF – utveckling, lärande, forskning

ULF – utveckling, lärande, forskning – handlar om att starta och genomföra forskningsprojekt i nära samarbete med skolan. Forskare tillsammans med förskollärare, lärare eller annan skolpersonal ska bedriva forskningsprojekt tillsammans.

Läs mer här


Kritiska aspekter för att tolka och förstå innehållet i textuppgifter i matematik

Under den gemensamma kunskapsuppföljningen på Åledsskolan uppmärksammade Ingela Sandberg och hennes kollegor att flera av deras elever på mellanstadiet visade svårigheter med att lösa textuppgifter. För att fördjupa sig inom var i processen svårigheterna uppstod och synliggöra kritiska aspekter för att lösa en textuppgift, genomförde de under 2022 en Learning study. Resultatet av detta utvecklingsarbete kan ni ta del av i en artikel. Artikeln hittar du här.