Det svenska utbildningssystemet är starkt normativt enspråkigt och svenskan är standardspråk i såväl förskola som skola. Därför är det särskilt viktigt att alla barn ges möjlighet att utveckla sitt svenska språk. Men en dryg fjärdedel av barnen i förskolan har utländsk bakgrund och pratar ett annat språk än svenska i hemmet, och det är därför betydelsefullt att även flerspråkighet ses som en resurs i förskolans verksamhet.  

På Forsknings- och utvecklingsavdelningen i Barn- och Ungdomsförvaltningen i Halmstad kommun pågår sedan 2018 ett forskningsprojekt som handlar om språkmiljöer och barns möjlighet att utveckla ett rikt språk i förskolan, med särskilt fokus på flerspråkiga barn. Projektet består av fyra olika delstudier: 

  1. Intervjuer med chefer och nyckelpersoner för förskolans ledning.  
  1. Enkäter till pedagoger i förskolan.  
  1. Observationer av språklig interaktion mellan vuxna och barn samt barnen emellan.  
  1. Språktestning av barns språkförståelse och ordförråd vid olika åldrar.  

Delstudie 1
Delstudie 2

Åtta förskolor deltar i studien som sträcker sig över flera år. De deltagande förskolorna skiljer sig åt vad gäller områdets status som mono- respektive mångkulturellt, områdets socioekonomiska index samt andelen flerspråkiga barn i verksamheten.  

Målet med forskningen är att bidra till att öka kunskaperna om förskolors språkmiljöer och hur de påverkar barns språkutveckling, men också bidra till att öka förståelsen för hur huvudmannen kan skapa likvärdiga möjligheter för alla barn att utveckla ett rikt språk i förskolan.


Publicerade artiklar hittills


De deltagande forskarna är:  

Karolina Larsson, leg. logoped Forsknings- och utvecklingsavdelningen, Barn- och Ungdomsförvaltningen, Halmstad kommun, doktorand vid Lunds universitet. 

Kristina Hansson, docent vid Avdelningen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet 

Polly Björk-Willén, professor emerita vid Linköpings universitet, Forsknings- och utvecklingsavdelningen, Barn- och ungdomsförvaltningen, Halmstads kommun 

Katarina Haraldsson, Med. dr i allmänmedicin, Vetenskaplig ledare 
Forsknings- och utvecklingsavdelningen, Barn- och ungdomsförvaltningen, Halmstads kommun