Samarbetet FDLIS – Framtidens digitala lärande i skolan – har fokus på lärandeprocesser med digitala resurser för att förbättra barns och elevers måluppfyllelse. Syftet med samarbetsprojektet är att bidra till utveckling och forskning i regionen.

Medverkande i samarbetet är Båstads kommun, Halmstads kommun, Hylte kommun, Högskolan i Halmstad, Kungsbacka kommun, Laholms kommun, Region Halland, Varbergs kommun och Ängelholms kommun.
Avsikten är att gemensamt arbeta för att stärka samtliga parters verksamheter och skapa förutsättningar för hela regionen att bidra till en positiv resultatutveckling för barns och elevers måluppfyllelse. Utvecklingsarbetet ska förbereda barn, elever, lärarstudenter och skolans personal för ett lärande, med stöd av digitala verktyg, som vi känner eller inte känner till idag.


Fyra övergripande målsättningar

  • Utveckla, pröva och utvärdera, för att gemensamt samla digitala lärresurser
  • Verka för en likvärdig skola som är rustad med digitalt kompetenta skolledare, lärare och barn/elever
  • Utveckla ledarskapet i den digitala skolan
  • Bidra till tillgängliga digitala och analoga lärmiljöer för lärande

Utpröva och utvärdera

Samarbetet ska vetenskapligt och erfarenhetsmässigt utpröva och utvärdera digitala och analoga lärmiljöer, arbetssätt och metoder, samt stödja kompetensutveckling, som går utöver det som redan bedrivs i skolorna i kommunerna. Arbetet ska ta sin utgångspunkt i och vara ett stöd för de behov som finns idag, men först och främst bidra till framtidens digitala lärande i skolan, med spetskompetens och vetenskapligt förhållningssätt.


Fyra fokusområden:

  • Fjärr- och distansundervisning
  • Utveckla undervisningens kvalitet
  • Utveckla skolledares ledarskap i den digitala skolan
  • Bidra till tillgängliga digitala och analoga lärmiljöer för lärande

Barn- och ungdomsförvaltningen i Halmstads kommun har två projekt inom området Utveckla undervisningens kvalitet:


Närmiljö som lärmiljö

Projektet syftar till att studera förskolebarns närmiljö som lärmiljö. I projektet arbetar forskare, förskollärare och barn med digitala verktyg vid barns förflyttning i offentliga miljöer. Tre kommuner (Halmstad, Varberg och Ängelholm) deltar där pedagoger och forskare tillsammans arbetar med att utforska, utveckla och förbättra undervisning och lärande med hjälp av digitala resurser/digital dokumentation av och i olika miljöer. Barnen är konsumenter, upptäckare och producenter såväl med som utan digitala verktyg.
Under läsåret 19/20 har en förskola i Halmstads kommun deltagit där barnen dokumenterat sin väg till och från förskolan med hjälp av GoPro och lådcykel.


Digital lärresurs Matteappen

Syftet med detta projekt är att undersöka och utveckla undervisningen med stöd av digitala resurser samt att utforska hur lärarens roll påverkas. På detta sätt undersöks vilka effekter digitalisering har för barn/elevers lärande och resultatutveckling. 

Projektet innebär att pröva, värdera och analysera användningen av en digital lärresurs i matematik. Det innebär att arbeta med praktiknära problem och frågeställningar som utgår från verksamheternas gemensamma behov. Lärare ges möjlighet att utveckla undervisningsmetoder med hjälp av en digital lärresurs, som ger en snabb överskådlig feedback till läraren hur eleverna lyckas i undervisningen samt om hur undervisningen kan förändras för att främja elevers lärande. 

Under läsåret 2018/2019 har Matteappen utvärderats i ett pilotprojekt på 5 stycken skolor i Halmstad. Matteappen introducerades för eleverna på dessa skolor under hösten 2018.
Under våren 2019 har pilotprojektet utökats med ett riktat projekt mot åk 8 under vårterminen 2019 samt följande läsår 19/20.