Forskningen påvisar att barn och ungdomar med funktionsnedsättningar har ett sämre hälsotillstånd än andra barn utan funktionsnedsättningar i Sverige. Kunskapen om hanteringen av dessa frågor är begränsad. Projektet vill bidra till att öka tillgängligheten och delaktigheten inom området idrott och hälsa för barn med och utan funktionsnedsättningar i skolan genom en samverkan med olika samhällsaktörer.

Projektet pågår under läsåret 2021/2022 och riktar sig till elever i årskurserna 4, 6 och 7. Är du intresserad av att lyssna till din skolas möjligheterna att delta i detta forskningsprojekt återfinns länk till mötet här nedan.

Dag och tid: 24/5 15.30-16.00 Digitalt via Teams (ingen anmälan krävs)

Anslut på din dator eller mobilapp

Klicka här för att delta i mötet.


Om projektet:

Syftet med projektet är att verifiera och implementera en utbildningsmodell för ökad tillgänglighet och delaktighet i idrott- och hälsoundervisningen och hela skolvardagen. Det gör skillnad för barn med och utan funktionsnedsättningar, dels genom en förbättrad hälsa, dels utifrån förändrade självförväntningar och en större tilltro till sina egna förmågor. Samverkan för hållbar kunskapsutveckling om barn med funktionsnedsättningar och inkludering kan skapa mervärden för både akademin, myndigheter och näringslivet. Det finns stort intresse för att testa utvecklade metoder för utbildning av barn och lärare i skolan utifrån ett inkluderande perspektiv. Samhällsaktörerna kompletterar varandra med olika kunskapsområden och investeringar. En viktig utgångspunkt är lyssna till barnens röster, rikta fokus på barns lärande och integration för att hitta innovativa perspektiv att stärka deras tillgänglighet och inkludering i skolan och samhället. Sammanfattningsvis avser utbildningsmodellen att påverka både skolans struktur med t ex tid för fysiska aktiviteter under alla lektioner och skolans innehåll med t ex anpassning av fysiska aktiviteter för elever med och utan funktionsnedsättning.

Projektledare:

Lars Kristén, universitetslektor i pedagogik, Högskolan i Halmstad & Svenskt Nätverk för Anpassad Fysisk Aktivitet