Med start hösten 2020 genomför FoU-avdelningen i samverkan med en skola i Halmstads kommun forskningsprojektet ”Utomhuspedagogik i No ämnena: Deltagarbaserad praktiknära forskning”

Ett urval av elever i mellanstadiet kommer under läsåret att undervisas i de naturorienterande ämnena (biologi, fysik och kemi) med hjälp av utomhuspedagogik. Undervisningen planeras och genomförs av ordinarie lärare i samverkan med utvecklare med inriktning utomhuspedagogik.

Vetenskapligt kommer både didaktiska överväganden och elevers erfarenheter att studeras. Studien har en kvalitativ ansats och kunskapsutvecklingen sker i samverkan mellan vetenskaplig, praktisk och erfarenhetsbaserad kunskap.

Studien kan bidra till ett kapacitetsbyggande på den deltagande skolan och utgöra ett exempel som kan spridas till andra skolor om på vilket sätt man kan arbeta utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt där egna beprövade erfarenheter och forskning är lika mycket värda.