Resurscentrum Kärnhuset är en förvaltningsövergripande stödorganisation till förskolor och skolor, i vilken olika professioner arbetar i syfte att stödja kärnverksamheternas arbete med barns och elevers lärande, utveckling och välbefinnande. ​

Ett övergripande uppdrag för medarbetarna är att stödja en undersökande utvecklingskultur i förvaltningens verksamheter genom att undervisning, stöd- och utvecklingsinsatser bedrivs utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet samt bidra till skolutveckling inom såväl hälsa och välbefinnande som lärande.​

Tillsammans med skolledare och pedagoger arbetar medarbetarna på Resurscentrum med att bidra till verksamheternas utveckling inom olika expertisområden genom att till exempel kartlägga och identifiera behov, leda, driva, handleda, kompetensutveckla och utvärdera arbetet och hjälpa skolledarna knyta an insatsen till enhetens systematiska kvalitetsarbete. En ansats i arbetet är att insatserna ska bidra till att bygga lokal kapacitet och främja kollegialt lärande. ​

Vi erbjuder flera lokaler för utlåning för möten och föreläsningar. Besök oss på Nässjögatan 6.

Resurscentrum Kärnhusets tre enheter


Enheten för centrala barn- och elevhälsan

Enheten för centrala barn- och elevhälsan bedriver kvalitativa och likvärdiga pedagogiska stödinsatser utifrån barn- och elevhälsa inom förskola och grundskola. Alla insatser grundas i forskning och beprövad erfarenhet. Utgångspunkterna är läroplaner, skollag, hälso- och sjukvårdslag, Halmstads kommuns vision och mål samt barn- och ungdomsförvaltningens huvudprocesser. Inom Enheten för centrala barn- och elevhälsan arbetar:

 • Psykologer
 • Logopeder
 • Hörselpedagog
 • Teckenspråkslärare
 • Skolläkare och verksamhetschef för skolhälsovård
 • Sjukhusskolan
 • BUP-skolan
 • Utvecklare inriktning barn- och elevhälsa

Enheten för modersmål och migration

I Halmstads kommun bedrivs modersmålsundervisning i olika språk. Modersmålet är grunden för att barnen ska utvecklas i det svenska språket och i skolans övriga ämnen. I modersmålsundervisningen får eleverna möjlighet att samtala, läsa och skriva på modersmålet.

Studiehandledning ges till de elever med annat modersmål än svenska som behöver stöd. Studiehandledning på modersmålet kan stödja elevernas kunskapsutveckling i olika ämnen och hjälpa eleverna utvecklas så långt som möjligt mot utbildningens mål. På Enheten för modersmål och migration arbetar:

 • Modersmålslärare
 • Studiehandledare
 • SVA-utvecklare
 • Samordnare för nyanlända

Enheten för lärande

Enheten för lärande bedriver kvalitativa och likvärdiga pedagogiska utvecklingsprocesser utifrån forskning och beprövad erfarenhet. Utgångspunkterna är läroplaner, skollag och Halmstads kommuns vision och mål, samt barn- och ungdomsförvaltningens huvudprocesser. På Enheten för lärande arbetar verksamhetsutvecklare med olika specialistkompetenser:

 • Utvecklare IT och lärande
 • Jämställdhetsutvecklare
 • Utvecklare inriktning förskola
 • Specialidrottslärare
 • Språk-, läs- och skrivutvecklare
 • Skolbibliotekssamordnare
 • Utvecklare utomhuspedagogik (Naturskolan)
 • Vetenskaplig ledare
 • Mångspråksbibliotekarie