En väl fungerande språk-, läs- och skrivförmåga är en förutsättning för att alla barn och elever ska ha en möjlighet att nå den kunskap, trygghet och framtidstro de har rätt till. Därför har Halmstads kommun strategier för barns och elevers språk-, läs- och skrivutveckling i förskola och grundskola.

Vi arbetar för att medvetandegöra vilken betydelse det förebyggande arbetet och de tidiga insatsernas har för barns och elevers språk-, läs- och skrivutveckling. Vi arbetar också för att tidigt upptäcka och sätta in åtgärder för barn och elever som behöver stöd i sin språk-, läs- och skrivutveckling.

Rutindel

I grundskolan finns rutiner för att uppmärksamma och följa barns och elevers språk- läs och skrivutveckling på ett likvärdigt och systematiskt sätt. Rutinen har arbetats fram för att användas av alla förskolor och grundskolor i kommunen. I rutinen finns fastställda hållpunkter för elevers språk-, läs- och skrivutveckling som har sin grund i kunskapskraven för årskurs 1 och 3. Hållpunkterna ska ses som lägsta godtagbara nivåer för elevers språk-, läs- och skrivutveckling.

Stödmaterial

Stödmaterialet kompletterar rutinen och ska förtydliga, stödja och underlätta:

  • arbetet med barns och elevers språk-, läs- och skrivutveckling i alla ämnen
  • arbetet med att ta fram en verksamhetsgemensam handlingsplan.

Teoridel

Till rutinen finns också en teoridel som innehåller en mer omfattande kunskapsöversikt om forskning och teorier inom området.