Av Emma Brusewitz och Amanda Kipriyanova

Rektorer och Sva-personal (svenska som andra språk), nu är det mindre än åtta månader kvar tills Lgr22 (nya läroplanen) träder i kraft. Många skolor kommer inom kort börja se över sin organisation inför nästa läsår och med detta blogginlägg vill vi höja ett varningens finger.

Den nya kursplanen i Svenska som andraspråk innehåller en del förändringar och förtydliganden kring hur undervisningen i ämnet ska bedrivas. Revideringen av kursplanerna i svenska och svenska som andraspråk innebär ökade skillnader mellan grundskolans två svenskämnen. Därigenom ställer det krav på att skolorna organiserar för att ge förutsättningar för god svenska som andraspråksundervisning.

Nytt stödmaterial från Skolverket
Att undervisa i svenska och svenska som andraspråk i samma klassrum innebär stora utmaningar, om det ens kommer vara möjligt alls i de högre åldrarna längre. Skolverket har publicerat ett stödmaterial som heter “Svenska som andraspråk – behovsprövning och organisation”, där Anna Kaya på Nationellt centrum för svenska som andraspråk, Stockholms Universitet, författat tre artiklar.

Nya utmaningar
Artikelserien riktar sig främst till rektorer, men är även intressant för lärare och annan personal i skolan samt skolchefer och andra personer på huvudmannanivå som vill veta mer om ämnet svenska som andraspråk, hur det ska bedrivas och organiseras.

Glöm inte heller att Halmstads alldeles egna stödmaterial i Svenska som andraspråk innehåller vägledning i just dessa utmaningar vi nu ställs inför.

BUF-stodmaterial-svenska-som-andrasprak.pdf (halmstad.se)

Mer information om Lgr 22

Jämförelser av reviderade Lgr 11-kursplaner i sva och sve

Ändrade läroplaner och kursplaner hösten 2022

Kommentera