• Rektor ansvarar för att det finns väl kända rutiner på förskolan gällande tidiga insatser, utredning av barns stödbehov samt kartläggning och utifrån behov se till att det upprättas handlingsplaner.
  • Rektor ska erbjuda den kompetensutveckling som krävs för att ge alla barn förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt i riktning mot läroplanens mål.
  • Varje förskola bör ha ett forum där arbetet kring tidiga insatser och barn i behov av särskilt stöd ges utrymme.

Stödmaterial

I stödmaterialet tidiga insatser för förskolor kan du läsa mer om förslag på arbetsgång och få vägledning kring rutiner och arbetssätt för att erbjuda alla barn rätt stöd.