Stödmaterial i svenska som andraspråk är ett stöd för organisering, genomförande och utvärdering av svenska som andraspråk. Stödmaterialet ska skapa en övergripande förståelse för hur skolorna kan arbeta med och organisera ämnet svenska som andraspråk så att eleverna får en så likvärdig undervisning som möjligt.

Inför arbetet med stödmaterialet gjordes en kartläggning (länk till intranätet) som bygger på klassrumsobservationer, intervjuer, styrdokument, forskning och beprövad erfarenhet och ska ge en bakgrund till stödmaterialet.

Undervisning i svenska som andraspråk

Undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt svenska tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

Nationellt centrum för svenska som andraspråk.