Här hittar du utbildningsmaterialet i form av filmer för att arbeta med tidiga insatser i förskolan. De första tre filmerna vänder sig till alla i förskolan medan de övriga främst riktar sig till förskollärare som stöd för att dokumentera stödinsatser. Totalt är det cirka 40 minuter uppdelat inom flera små korta filmer.

Ha gärna stödmaterialet Tidiga insatser tillgängligt när du går igenom materialet.

För att du ska få tillgång till Säkra anteckningar och Särskilt stöd i Unikum så krävs en tvåfaktorsinloggning, en högre säker inloggning.

Rektor på förskolan behöver meddela Datastudion på datastudion@halmstad.se namn och mobilnummer för pedagoger som ska använda de delarna så de kan logga in med den högre säkerheten med hjälp av SMS-inloggning.

De som ska kunna starta Särskilt stöd är de som har rollen rektor, observatör och mentor. Därför behöver förskolläraren även ha rollen Mentor för barnen. Mentorsroll kan den som är administratör i Unikum på förskolan tilldela eller utvecklarna på IT och lärande, datastudion@halmstad.se, om rektor meddelar detta till dem.


Film 1 – Tidiga insatser (17 minuter)

I denna första film hälsas du välkommen till utbildningen. Inledningsvis pratas det om bakgrunden till stödmaterialet Tidiga insatser, där det poängteras Vad är förskolans uppdrag, Vad är tidiga insatser, Vad är en tillgänglig lärmiljö. Det informeras om vilken kunskap och kompetens som behövs i förskolan för att möta alla barn. Här pratas det om det salutogena perspektivet, specialpedagogik i förskolan, specialpedagogiska perspektiv (det relationella samt det kategoriska perspektivet) och särskilt stöd i förskolan.
Filmen informerar vidare om vem som ansvarar för vad i förskolan och avslutningsvis ges ett förslag till arbetsgång för förskolans arbete med tidiga insatser.

Länk till film 1 – Tidiga insatser


Film 2 – Innan du börjar dokumentera i Unikum (4 minuter)

I denna film presenteras anvisningar för dokumentation i Unikums stödmodul – Stödinsatser. Viktiga saker att tänka på innan man börjar dokumentera i Unikum.

Vad har man stödmodulen till?

  • modulens säkerställande kring arkivering samt sekretess
  • stödmodulen används för att dokumentera förebyggande och främjande insatser/metoder på organisations- grupp samt individnivå.
  • anpassningar – på individnivå
  • särskilt stöd som är kopplat till att handlingsplan upprättas, samt rektors ansvar
  • I stödmaterialet finns frågor till kartläggning på alla nivåer att ta stöd i.
  • Arbetet genomförs av ansvarig förskollärare tillsammans med arbetslaget med stöd av specialpedagog.
  • Det är av vikt att använda Stödmaterialet tidiga insatser tillsammans med modulen Stödinsatser.

Länk till film 2 – Innan du börjar dokumentera i Unikum


Film 3 – Nu är det dags att börja dokumentera i Unikum (6 minuter)

I den här filmen utgås det ifrån ett exempel på ett fiktivt dilemma som väcker funderingar hos ett arbetslag.

Arbetslaget har identifierat ett behov, utefter kartläggning som skett på organisation och gruppnivå. Här går man in i modulen och visar vyn ”att tänka på när du möter gruppen” där det skrivs fram exempel på läroplansmål kopplat till identifierat behov. Exempel på insatser/metoder kopplat till behov samt mål, utifrån organisation samt gruppnivå skrivs fram med stöd av tillgänglighetsmodellens tre dimensioner. Här betonas även vikten av att följa upp kontinuerligt och även att utvärdera insatserna.

I stödmaterialet finns exempel på frågor, som man kan utgå ifrån gällande uppföljning och utvärdering. I slutet av filmen visas vyn Säkra anteckningar, där det krävs en tvåfaktorsinloggning.

Länk till film 3 – Nu är det dags att börja dokumentera i Unikum


Anpassningar: Ett enskilt barns stödinsats film 4-6

Film 4 – Skapa anpassning (1 minut)

I denna film visas hur du gör en anpassning för ett barn och väljer om det ska visas för barn och vårdnadshavare.

Länk till film 4 – Skapa anpassning


Film 5 – Följa upp och utvärdera anpassning (1 minut)

I denna film går man igenom hur du följer upp och utvärderar en anpassning samt hur du avslutar och ser den avslutade anpassningen i barnets arkiv.

Länk till film 5 – Följa upp och utvärdera anpassning


Film 6 – Översikt stödinsatser för gruppen (30 sekunder)

Filmen visar hur du kan få en översikt för de olika barnen i gruppen på förskolan. Om det finns anteckningar, pågående handlingsplan och när det är dags för nästa steg.

Länk till film 6 – Översikt stödinsatser för gruppen


Särskilt stöd (9 minuter) film 7-10

Film 7 – Starta särskilt stöd (1 minut)

I denna film får du lära dig vem som kan påbörja en kartläggning och hur man går tillväga.

Länk till film 7 – Starta särskilt stöd


Film 8 – Kartläggning (3 minuter)

I denna film går vi igenom hur du skriver innehåll i kartläggningen och bifogar en fil, fattar beslut om att en handlingsplan ska upprättas. Se även Kartläggning – stödskrift i stödmaterialet Tidiga insatser sida 12 -14

Länk till film 8 – Kartläggning


Film 9 – Handlingsplan (2 minuter)

Denna film visar hur du skriver en handlingsplan, beslutar och bestämmer datum för utvärdering. Se även Handlingsplan – stödskrift i stödmaterialet Tidiga insatser sida 14 – 15

Länk till film 9 – Handlingsplan


Film 10 – Följa upp och utvärdera handlingsplanen (3 minuter)

I sista filmen får du lära dig hur du arbetar med löpande uppföljning, utvärderar och avslutar handlingsplanen samt hittar en avslutad handlingsplan i Arkiv. Som stöd vid utvärdering – se stödskrift i stödmaterialet Tidiga insatser sida 15


Länk till film 10 – Följa upp och utvärdera handlingsplanen